Strona główna » Artykuły » Umowa pośrednictwa a ustawa o gospodarce nieruchomościami

Umowa pośrednictwa a ustawa o gospodarce nieruchomościami

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Kontaktując się z klientami często słyszymy, że nie chcą oni – z różnych powodów – podpisywać umowy z pośrednikiem nieruchomości. Niestety, dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, nierzetelni pośrednicy sami dezinformują klientów zgadzając się na taką formę współpracy. Po drugie, klienci często nie są świadomi, że pośrednicy w obrocie nieruchomościami są zobligowani do podpisania umowy z klientem. Ten obowiązek nakłada na nich Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

Co o umowie pośrednictwa mówi prawo?

W Ustawie o gospodarce nieruchomościami, w rozdziale 2 zatytułowanym „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” znajdują się zapisy regulujące pracę pośrednika i agencji nieruchomości. Znajdziemy tam definicję pośrednika w obrocie nieruchomościami, zakres jego usług, a także – co najważniejsze – informację o konieczności podpisania umowy z klientem.

Art. 180. pkt. 3

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

Z punktu widzenia pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz agencji jest to bardzo ważny zapis. Oznacza on, że pośrednik nie może pracować dla klienta nie mając podpisanej z nim umowy, a wszelkie propozycje ze strony klienta lub nierzetelnych pośredników, które omijają etap podpisana umowy, są działaniem wbrew obowiązującemu prawu.

Wszyscy pośrednicy pracujący w #NIERUCHOMOŚCI działają zgodnie z literą prawa, dlatego zanim rozpoczniemy współpracę dla klienta – zarówno kupującego jak i sprzedającego – podpisujemy z nim umowę.

Korzyści z podpisania umowy z pośrednikiem.

Umowa o pośrednictwie w obrocie nieruchomościami to dokument, który muszą podpisać dwie strony – pośrednik i klient. Co dzięki temu zyskuje klient?

  • pewność, że usługa zostanie wykonana zgodnie z literą prawa,
  • określenie zakresu i zasad usługi,
  • zabezpieczenie interesów klienta poprzez możliwość dochodzenia roszczeń i odszkodowań z tytułu źle wykonanej usługi,
  • zwiększone zaangażowanie pośrednika w sprzedaż, zakup, czy wynajem nieruchomości,
  • możliwość przekazania pełnej obsługi formalno-prawnej transakcji pośrednikowi.

Choć ostatni punkt na tej liście może niektórych jeszcze zaskakiwać, nie powinien on być czymś niezwykłym. Podpisanie umowy z pośrednikiem sprawia, że jest on spokojny o wszelkie aspekty prawne, ale także o swoje wynagrodzenie, dlatego działa skuteczniej niż osoba, która pozwala sobie na łamanie prawa i nie zabezpiecza ani swoich praw, ani praw klienta. Co dzięki umowie zyskuje pośrednik?

  • możliwość wykonania usługi na rzecz klienta,
  • pewność, że otrzyma wynagrodzenie za swoją pracę,
  • jasno określony zakres i zasady usługi,
  • zgodnie z Art. 181a Ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonujący czynności, o których mowa w art. 179b, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej – oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń.

Dzięki powyższym prawom pośrednik może zyskać dostęp do wielu informacji o nieruchomości, w tym tak kluczowych, jak potwierdzenie, kto jest właścicielem nieruchomości, czy na nieruchomości ciąży hipoteka, czy toczą się jakieś roszczenia względem nieruchomości, czy na danej nieruchomości klient może zrealizować konkretną inwestycję i wiele innych. Sprawdzając te i wiele innych danych, pośrednik jest w stanie uchronić klienta przed wieloma błędami czy problemami, które mogłyby zaistnieć podczas przeprowadzania transakcji.

Wady podpisania umowy z pośrednikiem.

Czy takie istnieją? Być może. Jednak umowa zawierana z pośrednikiem ma przede wszystkim na celu zabezpieczenie interesów obu stron, a nie działanie na niekorzyść którejkolwiek strony.

Niektórzy jako wady podpisania umowy z pośrednikiem wskazują konieczność zapłaty wynagrodzenia. Trudno jednak byłoby oczekiwać, że ktoś będzie świadczył usługę nie oczekując za nią zapłaty.

W zależności od rodzaju podpisanej umowy – otwartej lub na wyłączność – można mówić o bardzo osobiście postrzeganych wadach. W pierwszym przypadku za wadę można przyjąć to, że pośrednik pracujący na zasadach umowy otwartej może nie być tak zaangażowany w sprzedaż nieruchomości, jak osoba pracująca na zasadach umowy na wyłączność. Z kolei wielu klientów boi się zawierania umów na wyłączność, ponieważ w przypadku nieskuteczności działań pośrednika sprzedaż nieruchomości jest utrudniona. Zatem, mówiąc o wadach, mówimy tak naprawdę o subiektywnym postrzeganiu zapisów zawartych w umowie.

Aby móc świadczyć usługę na rzecz klienta, pośrednik musi podpisać z nim umowę.

Nie warto bać się podpisywania umów z pośrednikami. Jest to dokument, którego zadaniem jest ochrona interesów klienta, a także umożliwienie pośrednikowi wykonania usługi. Nadaje on pośrednikowi szereg praw, dzięki którym jest on w stanie skutecznie zbyć nieruchomość klienta sprzedającego bądź pomóc w nabyciu nieruchomości klientowi kupującemu.